Concurs de fotografia: Com vius el Nadal 2020 al Morell

CONCURS DE FOTOGRAFIA: Com vius el Nadal 2020 al Morell

1. OBJECTE

El concurs fotogràfic Com vius el Nadal 2020 al Morell, promogut per l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell i amb la col·laboració de Vermut Yzaguirre, consisteix en la publicació de fotografies que donin a conèixer com vius el Nadal al municipi del Morell amb les etiquetes #morellfoto2020 i #YzaguirreExperience a la xarxa Instagram.

Les fotografies hauran d’estar fetes al Morell i incloure algun element característic del Nadal.
Busquem la fotografia més original d’aquestes Festes !!!

2. DURADA I PARTICIPACIÓ

El concurs s’iniciarà a partir de les 12h del dia 23 de desembre de 2020, moment de la publicació de les bases a la pàgina web de l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell i finalitzarà el dia 10 de gener de 2021 a les 24h.

No s’admetran al concurs les fotografies publicades més enllà de l’hora de finalització del concurs.

3. SOBRE LES FOTOGRAFIES

Les fotografies han de ser originals i fetes amb el dispositiu digital (mòbil o càmera) durant el període del concurs.
El motiu de la fotografia ha d’incloure algun element característic de les Festes de Nadal i realitzada a qualsevol punt del municipi del Morell.

4. SOBRE ELS PARTICIPANTS

Pot participar en el concurs qualsevol persona física des de 12 anys endavant. En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Cada participant pel sol fet de participar rebrà una mascareta de l l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell, la podrà recollir ensenyant la o les imatges amb les que concursa a qualsevol dels llocs següents:

Perruqueria Montserrat Boronat

Novetats Albert

Guillemat Corredor d’Assegurances

L’Estanc

5. APORTACIÓ DE LA FOTOGRAFIA

El procés per incloure la fotografia és el següent:

• Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc, paisatge i/o l’acció fotografiada.

Fer un comentari amb una menció del compte a Instagram @morellcomerc, així com fer-se seguidor/a d’aquest perfil.

• Etiquetar la fotografia amb els hashtags #morellfoto2020 i #YzaguirreExperience, sens perjudici d’altres etiquetes que l’autor/a de la fotografia vulgui incloure.

• Cada participant pot publicar un màxim de tres fotografies l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell es reserva el dret de fer difusió i publicar les fotografies presentades al concurs a les seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials.

• l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell, tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixen les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

• l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs o que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum.

6. JURAT I PREMIS

El jurat estarà format per membres de la junta de l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell i un fotògraf professional que escolliran la fotografia guanyadora.
El premi a la fotografia guanyadora consistirà en un lot de 2 botelles de Vermut Yzaguirre.

7. COMUNICACIÓ ALS GUANYADOR

L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram. Per fer-ho, s’enviarà un missatge privat i li donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal.

8. DRETS D’IMATGE

Els drets de les imatges realitzades sempre son propietat de l’autor amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
Els participants autoritzen a l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell perquè̀ aquest reprodueixi i publiqui les fotografies enviades a la seva web www.morellcomerc.cat i a les seves xarxes socials ( Facebook i Instagram ) amb la finalitat de difondre el concurs . l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell només farà̀ constar els noms d’usuari dels autors/res a les de les fotografies que publiqui.

9. ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

La participació́ en el concurs comporta l’acceptació́ de totes les bases.

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:

• Conté algun tret característic del Nadal 2020.

• Ha estat feta al municipi del Morell.

• Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

• Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. per a la captació́ i difusió́ de la seva imatge en els termes expressats en aquestes bases.

Les fotografies inadequades queden directament excloses de la participació́.
L’Associació de Comerciants i Professionals del Morell es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa major justificada, imperatiu legal o altres criteris de l’organització, quedant exempt de tota obligació́ o compensació́ als participants. Les modificacions de les bases s’anunciaran a la web de l’Associació de Comerciants i Professionals del Morell.

Pots descarregar-te les bases del concurs AQUí.

…més notícies